Year:2023   Issue: 20   Area: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 50

Elif BORU ORCID Icon

TARGET DISPLACEMENT CALCULATION ACCORDING TO TBEC 2019 AND EUROCODE 8

Aim: After the earthquakes with high loss of life and property in our country and in the world, engineers have come to a consensus that the design method, in which the criteria are defined by displacement and deformation limits, should be used in building design. A lot of research has been done on this method, which provides performance-based design and evaluation for existing structures. The amount of displacement demanded from the building by the earthquake, which is expressed as target displacement in the Turkish Building Earthquake Code (TBEC 2019), is directly effective in determining the building performance. Method: In this study, the target displacement calculation of a 5-story reinforced concrete building that represents the medium-height building stock in Turkey, with a symmetrical carrier system in the X and Y directions was done according to TBEC 2019 and Eurocode 8. Results: According to TBEC 2019, the elastic design spectral displacement of the building was determined as 0.19 m. Since the CR coefficient is 1, the nonlinear spectral displacement of the building is calculated as 0.19 m and the target displacement as 0.12 m. According to Eurocode 8, the dt* 0.086m and the target displacement was calculated as 0.11 m. Conclusion: In the target displacement calculation according to both codes a 10% difference was obtained between Eurocode 8 and the TBEC 2019.

Keywords: TBEC 2019, Eurocode 8, Pushover Analysis, Target Displacement

Doi: 10.17366/uhmfd.2023.20.2


TBDY 2019 VE EUROCODE 8’E GÖRE BİNA HEDEF YER DEĞİŞTİRMESİNİN HESABI

Amaç: Ülkemizde ve dünyada yaşanan can ve mal kaybı yüksek depremler sonrasında mühendisler yapı tasarımında kriterlerin yer değiştirme ve deformasyon limitleri ile tanımlandığı tasarım yönteminin kullanılması gerektiği konusunda fikir birliğine varmıştır. Performansa dayalı tasarım ve mevcut yapılar için değerlendirme imkanı sağlayan bu yöntem üzerine bir çok araştırma yapılmıştır Performansa dayalı tasarım ve değerlendirme çalışmalarında binaların 50 yılda aşılma olasılığı %10 olan tasarım depremi etkisinde yapacağı yer değiştirme miktarı önem arz etmektedir. Yönetmeliklerde hedef yer değiştirme olarak ifade edilen depremin binadan talep ettiği yer değiştirme miktarı bina performansını belirlemede doğrudan etkilidir. Yöntem: Bu çalışmada Türkiye’deki orta yükseklikteki yapı stoğunu temsil eden 5 katlı X ve Y doğrultularında simetrik taşıyıcı sisteme sahip betonarme bir binanın Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY 2019) ve Eurocode 8’e göre hedef yer değiştirme hesabı yapılmıştır. Bulgular: Binanın TBDY 2019’a göre elastik tasarım spektral yer değiştirmesi 0.19 m olarak belirlenmiştir. CR katsayısı 1 olduğu için binanın doğrusal olmayan spektral yer değiştirmesi de 0.19 m, hedef yer değiştirme ise 0.12 m olarak hesaplanmıştır. Eurocode 8’e göre ise dt* 0,086 m hedef deplasman ise 0,11 m olarak bulunmuştur. Sonuç: Her iki yönetmeliğe göre yapılan hedef yer değiştirme hesabında Eurocode 8’e göre elde edilen yer değiştirme değeri TBDY 2019’a göre elde edilen yer değiştirme arasında %9’luk fark elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: TBDY 2019, Eurocode 8, Statik İtme Analizi, Hedef Deplasman

Doi: 10.17366/uhmfd.2023.20.2

Page Range: 20-38


40