Year:2023   Issue: 20   Area: ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 52

Damla MUSTAFAOĞLU ORCID Icon,Yeşim DEDE SAĞSÖZ ORCID Icon

PESTICIDES’ NEGATIVE EFFECTS ON SOIL-WATER-AIR CYCLE AND ALTERNATIVE APPROACHES

Aim: One of the most critical problems in the world today is the problem of hunger. Parallel to the rapid increase in the world population, the decrease in usable agricultural areas day by day increases the importance of this problem day by day. In addition to studies such as breeding and fertilization to solve the problem, pesticide applications are frequently made against various pests to prevent the loss of yield in basic food sources. Pesticides cause environmental problems when misapplied and uncontrolled. The study discusses environmental problems caused by pesticides and pesticide alternative applications. The aim of this study is to raise awareness about this issue. Method: The information obtained by examining the current data, published reports, and, studies about the cycle of pesticides in nature was evaluated and interpreted. Results: Chemical control against pests is preferred over physical and biological control. During the application of pesticides by spraying, some of them are released into the atmosphere through dispersion and evaporation, and some remain on the plant and soil surface. Conclusion: Pesticides used to increase yields in agriculture include complex chemicals and heavy metals. Pesticides that cause environmental pollution participate in the environmental cycle and damage the soil-water-air trio. Instead of these chemicals, which change form in this cycle and progress by multiplying their negative effects, environmentally friendly alternative approaches should be expanded to combat pests and applied in macro areas.

Keywords: Pesticides, Water Pollution, Soil Pollution, Air Pollution

Doi: 10.17366/uhmfd.2023.20.1


PESTİSİTLERİN TOPRAK-SU-HAVA DÖNGÜSÜNDE OLUŞTURDUĞU OLUMSUZ ETKİLER VE ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR

Amaç: Günümüz dünyasında en önemli sorunlarından biri açlık sorunudur. Dünya nüfusunun hızla artmasına paralel olarak kullanılabilir tarım alanlarının her geçen gün azalması bu sorunun önemini her geçen gün artırmaktadır. Sorunu çözmeye yönelik ıslah, gübreleme gibi çalışmaların yanı sıra temel besin kaynaklarında verim kaybını önlemek amacıyla çeşitli zararlılara karşı pestisit uygulamaları sıklıkla yapılmaktadır. Pestisitler yanlış ve kontrolsüz uygulandığında çevre sorunlarına neden olmaktadır. Çalışmada pestisitlerin neden olduğu çevre sorunları ve alternatif uygulamalar ele alınarak bu konuda farkındalık yaratılması amaçlanmıştır. Yöntem: Pestisitlerin doğadaki döngüsüne ilişkin yayınlanmış raporlar, çalışmalar ve güncel veriler incelenerek elde edilen bilgiler değerlendirilerek yorumlanmıştır. Bulgular: Zararlılara karşı kimyasal mücadele yöntemleri; fiziksel ve biyolojik mücadeleye göre daha çok tercih edilmektedir. Ancak pestisit uygulanma sırasında yeterli tedbirlerin alınmaması bu kimyasalların bir kısmının buharlaşma ve dağılma nedeniyle atmosfere yayılmasına, diğer kısmının ise bitki ve toprak yüzeyinde birikmesine neden olmaktadır. Atmosfere yayılan, bitki ve toprak yüzeyinde biriken pestisitlerde yağışlarla yüzeysel ve yeraltı sularına sızmaktadır. Dolayısıyla pestisitler doğal döngülere katılmaktadır. Bu durumda çevre ve insan sağlığı için olumsuz etkilere sebep olmaktadır. Sonuç: Tarımda verimi artırmak için kullanılan pestisitler karmaşık kimyasallar ve ağır metaller içermektedir. Çevre kirliliğine neden olan pestisitler çevre döngüsüne katılarak toprak-su-hava üçlüsüne zarar vermektedir. Bu döngü içerisinde form değiştiren ve olumsuz etkilerini katlayarak ilerleyen bu kimyasalların yerine, zararlılarla mücadele için çevre dostu alternatif yaklaşımlar genişletilerek makro alanlarda uygulanması sağlanmalıdır

Anahtar Kelimeler: Pestisitler, Su Kirliliği, Toprak Kirliliği, Hava Kirliliği

Doi: 10.17366/uhmfd.2023.20.1

Page Range: 1-19


65