Year:2023   Issue: 21   Area: MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 56

Nazile YILANKIRKAN ORCID Icon,Ebru YILDIRIM ORCID Icon

ENERGY CONSUMPTION FORECAST FOR TURKEY'S TRANSPORTATION SECTOR IN 2030

Aim: Energy consumption in Turkey is increasing due to population and Gross Domestic Product (GDP) growth, increasing consumption and the widespread use of technological products. In Turkey, which imports more than half of its energy needs, in addition to meeting the energy need from domestic and renewable resources, energy efficiency studies in sectors with high energy consumption are of great importance. When the sectors with high energy consumption are examined, it is seen that the transportation sector has a high rate of 25%. By estimating how much energy Turkey, which is dependent on foreign energy, will consume in which sector in the coming years, it will guide the correct planning of renewable energy resources investments and energy efficiency studies. Method: The amount of energy to be consumed in the transportation sector until 2030 has been estimated by using the data on population, GDP and motor vehicle amounts and final energy consumption amounts in the transportation sector, using machine learning algorithms; Random forest, Support vector machine and artificial neural networks (ANN) methods. Results: As a result of the analysis, it was seen that the ANN method gave the most appropriate result for this study. The average training and test regression values obtained by ANN for five cross validations were 0.9968 ± 0.0019 and 0.9978 ± 0.0013, respectively. As a result of the estimation, it was calculated that 31.391 thousand Tons of Oil Equivalent (TOE) of energy will be consumed in the transportation sector in 2030. Conclusion: In Turkey, where energy consumption in the transportation sector is increasing every year and Turkey is a country that meets its energy needs from imported sources, shifting a significant portion of freight and passenger transportation in road transportation, which is used intensively among transportation types, to rail and maritime transportation, where energy consumption is more efficient, will reduce energy consumption. In addition, energy efficiency studies in every sector will contribute to the national economy. Reduced energy consumption will also reduce CO2 emissions.

Keywords: Transportation, Energy Consumption, Artificial Neural Networks, Energy Efficiency

Doi: 10.17366/uhmfd.2023.21.3


TÜRKİYE’NİN ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE 2030 YILI ENERJİ TÜKETİM TAHMİNİ

Amaç: Türkiye’deki nüfus ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artışının tüketimi artırması, teknolojik ürün kullanımının yaygınlaşması gibi sebeplerden dolayı enerji tüketimi giderek artmaktadır. Enerji ihtiyacının yarısından fazlasını ithal eden Türkiye’de enerji ihtiyacının yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılanmasının yanında, Enerjinin yüksek oranda tüketildiği sektörlerdeki enerji verimliliği çalışmalarının önemi büyüktür. Enerji tüketiminin yoğun olduğu sektörler incelendiğinde ise ulaştırma sektörünün %25 gibi yüksek bir orana sahip olduğu görülmektedir. Enerji konusunda dışa bağımlı Türkiye’nin gelecek yıllarda hangi sektörde ne kadar enerji tüketeceğinin tahmin edilmesiyle, yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarının ve enerji verimliliği çalışmalarının doğru planlanması açısından yol gösterecektir. Yöntem: Nüfus, GSYH ve Motorlu taşıt miktarları ve ulaştırma sektöründe nihai enerji tüketimi miktarları verileri kullanılarak, Makine öğrenmesi algoritmalarından; Rastgele orman, Destek vektör makinesi ve yapay sinir ağları (YSA) yöntemleriyle ulaştırma sektöründe 2030 yılına kadar tüketilecek enerji miktarı tahmin edilmiştir. Bulgular: Yapılan analizler sonucunda YSA metodunun bu çalışma için en uygun sonucu verdiği görülmüştür. YSA’nın beş çapraz geçerlilik için elde ettiği ortalama eğitim ve test regresyon değerleri sırasıyla 0,9968 ± 0,0019 ve 0,9978 ± 0,0013 olarak bulunmuştur. Yapılan tahmin sonucunda 2030 yılında ulaştırma sektöründe 31.391 bin Ton Eşdeğeri petrol (TEP) enerji tüketileceği hesaplanmıştır. Sonuç: Ulaştırma sektöründe enerji tüketiminin her yıl giderek artmakta olduğu, enerji ihtiyacını ithal kaynaklardan karşılayan bir ülke olan Türkiye’de, ulaştırma türleri arasında yoğun olarak kullanılan karayolu ulaştırmasındaki yük ve yolcu taşımacılığının önemli bir kısmının enerji tüketiminin daha verimli olduğu demiryolu ve denizyolu taşımacılığına kaydırılması enerji tüketimini azaltacaktır. Ayrıca her sektörde enerji verimliliği çalışmaları ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Enerji tüketiminin azalması da CO2 emisyonunu da düşürecektir

Anahtar Kelimeler: Ulaştırma, Enerji Tüketimi, Yapay Sinir Ağları, Enerji Verimliliği

Doi: 10.17366/uhmfd.2023.21.3

Page Range: 31-49


27