Year:2023   Issue: 21   Area: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 55

Yusuf SÜMER ORCID Icon,Wallaa SHINNO ORCID Icon

EFFECTS OF WRAPPING WITH FIBER-REINFORCED POLYMER MATERIALS ON THE PERFORMANCE OF REINFORCED CONCRETE COLUMNS

Aim: Increasing the resistance of reinforced concrete load-supporting components to external loads or restoring their original strength by utilizing fiber-reinforced composite materials has become an increasingly utilized technique in recent years. Because this process provides a wrapping effect on the concrete, it effectively boosts the element's strength and contributes to shear strength and energy absorption capacity. This paper presents the results of a comprehensive FEM investigation on the behavior of axially loaded square reinforced concrete columns with rounder corners that have been strengthened with carbon fiber-reinforced polymer CFRP wraps. First, a finite element model verified by experimental work, which allows laboratory experiments to be carried out in a computer environment, was obtained using ABAQUS software. 27 square reinforced concrete columns measuring 200*200*1100 mm were modelled and analysis was carried out using a non-linear finite element analysis. Three parameters of concrete strength, type of wrapping (full and partial) and the distance between stirrups were considered. According to the analysis results, significant increases were observed in the compressive strength of square reinforced concrete columns wrapped with CFRP compared to the unwrapped columns. It has been determined that full wrapping of the column increases the strength more than 3 times compared to ½ wrapping. It was found that the increase in ductility was relatively limited. Method: First, a numerical model of an experimental study from the literature was generated in the computer environment utilizing the non-linear finite element approach in this study. A parametric analysis was then performed to test the column strengths under various conditions in order to acquire extensive data. ABAQUS finite element software was used to examine all numerical models developed for the parametric study under axial load. Results: According to the parametric study results, fully wrapped columns performed significantly better than strip wrapped columns. It was determined that as the concrete strength increased, the strength of the confined columns increased more than twice. Conclusion: The numerical model implemented using ABAQUS finite element software confirmed the axial loaded column experiment obtained from the literature with an acceptable approximation. Parametric study conducted with the proposed finite element model showed that the percentage of wrapping with FRP composites plays an important role in increasing the axial load-carrying capacity of the column.

Keywords: RC Column, Fiber Reinforced Polymers, Finite Element Method, Axial Load

10.17366/uhmfd.2023.21.2


BETONARME KOLONLARDA LİF TAKVİYELİ POLİMER SARGILAMANIN PERFORMANSA ETKİSİ

Amaç: Fiber takviyeli kompozit malzemeler kullanarak betonarme taşıyıcı elemanların dış yüklere karşı dayanımı arttırmak veya eski dayanımını geri kazandırmak son yıllarda yaygın bir uygulama yaklaşımı haline gelmiştir. Bu yöntem betonda sargılama etkisi meydana getirdiği için etkili bir şekilde elemanın mukavemetini arttırmakta, kesme dayanımına ve enerji sönümleme kapasitesine katkı sağlamaktadır. Bu makale, karbon fiber takviyeli polimer (CFRP) sargılarla güçlendirilmiş, köşeleri yuvarlatılmış eksenel yüklü kare betonarme kolonların davranışı üzerine kapsamlı bir Sonlu Eleman araştırmasının sonuçlarını sunmaktadır. Öncelikle laboratuvar deneylerini bilgisayar ortamında yapmaya imkân sağlayan deneysel çalışma ile doğrulanmış bir sonlu eleman modeli ABAQUS yazılımı kullanılarak elde edilmiştir. Daha sonra 27 kare kesitli betonarme kolon 200*200*1100mm boyutlarında modellenmiş ve doğrusal olmayan sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak analizler yapılmıştır. Sonlu eleman çalışmasında beton mukavemeti, sarma tipi (tam veya kısmi) ve etriye aralığı olarak üç parametre dikkate alınmıştır. Analiz sonuçlarına göre sargılı betonarme kolonlara ait sonuçlar, sargısız kolonlarla karşılaştırıldığında CFRP ile sarılmış kare betonarme kolonlarının basınç dayanımlarında önemli artışlar görülmüştür. Kolonu tam sargılamanın ½ sargılamaya göre dayanımı 3 kattan fazla arttırdığı tespit edilmiştir. Süneklikte ise daha sınırlı bir artış olduğunu belirlenmiştir. Yöntem: Bu çalışmada öncelikle literatürden alınmış deneysel bir çalışmanın doğrusal olmayan sonlu eleman yöntemi kullanılarak bilgisayar ortamında sayısal modeli oluşturulmuştur. Daha sonra detaylı sonuçlar elde etmek için bir üretilen farklı değişkenler altında kolon dayanımlarını test etmek için bir parametrik çalışma gerçekleştirilmiştir. Parametrik çalışma için belirlenen tüm sayısal modeller ABAQUS sonlu eleman yazılımı ile eksenel yük altında analiz edilmiştir. Bulgular: Parametrik çalışma sonuçlarına göre tam sarılı sütunlar, şerit sarılı sütunlardan önemli ölçüde daha iyi performans göstermiştir. Beton mukavemetinin artması ile sargılanan kolonlarda iki kattan daha fazla dayanım artışı olduğu belirlenmiştir. Sonuç: ABAQUS sonlu eleman yazılımı kullanılarak gerçekleştirilen sayısal model, literatürden elde edilen eksenel yüklü kolon deneyini kabul edilebilir yaklaşıkla doğrulamıştır. Önerilen sonlu eleman modeli ile yapılan parametrik çalışma, FRP kompozitlerle sargılama yüzdesinin kolonun eksenel yük taşıma kapasitesinin arttırılmasında önemli bir rol oynadığını göstermiştir

Anahtar Kelimeler: Betonarme Kolon, Fiber Takviyeli Polimer, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Eksenel Yük

10.17366/uhmfd.2023.21.2

Page Range: 16-30


32