Year:2021   Issue: 15   Area: AGRICULTURE ENGINEERING  

0
Hatice ÖĞÜTCÜ
NEW APPROACH TO AGRICULTURAL PRODUCTION: PLANT PROBIOTICS
 
With the increase in the world population every year, the need for plant and animal foods has increased. In order to meet these needs, the amount of fertilizers (with chemical content) used to increase productivity in agriculture has increased and has become a threat to the soil and the environment. In order to minimize the harms of chemical fertilizers and to preserve the fertility of the soil, new environmentally friendly applications have been researched. In this context, studies on "Plant Probiotics", which are one of the effective applications both in protecting the quality of the soil and increasing the yield in plant production, especially on local isolates and formulations to be prepared from them, have gained momentum. Plant probiotics are a group of microorganisms or microorganisms that can improve soil health, plant growth, and plant tolerance or immunity to various abiotic and biotic stresses, thanks to their potential role in enhanced nutrient acquisition and/or biocontrol activities by colonizing the root zone of plants, called the rhizosphere. As a result of inoculation of plants with strains of these bacteria, which have very different properties (nitrogen binding, phosphate solubilizing, biocontrol agent, stress resistance, phytohormone synthesis), it directly affects the growth and development of the roots and shoots of the plant, increasing the biomass, as well as contributing to the increase of the yield and quality of the product. In this context, the preparation and use of biofertilizer formulations of local plant probiotic bacteria, which will be obtained from their natural areas, has become very important in rational agricultural practices in recent years and intensive researches are carried out. With the use of the aforementioned plant probiotic formulations, environmentally friendly green production will be made by contributing to the production of both foodstuffs and feed raw materials in order to ensure the continuity of the world population. As a result, the protection of the ecosystem will be ensured by preventing environmental pollution, which is the problem of the whole world.

Keywords: Plant Probiotics, Rhizobacteria, Nitrogen Fixation, Biofertilizer

Doi:10.17366/uhmfd.2021.15.7

TARIMSAL ÜRETİME YENİ YAKLAŞIM: BİTKİ PROBİYOTİKLERİ
 
Dünya nüfusunun her geçen yıl artmasıyla birlikte bitkisel ve hayvansal içerikli gıdalara olan ihtiyaçta artmıştır. Bu ihtiyaçların karşılanması amacıyla tarımda verim artışında kullanılan gübrelerin (kimyasal içerikli) miktarı artarak toprakları ve çevreyi tehdit eder duruma gelmiştir. Kimyasal gübrelerin zararlarını en aza indirgemek toprağın verimliliğini korumak amacı ile doğa dostu yeni uygulamalar araştırılmıştır. Bu bağlamda hem toprağın kalitesinin korunması ve bitkisel üretimde verimin artırılmasında etkili uygulamalardan birisi olan ‘’Bitki Probiyotikleri’’ özellikle de yerel izolatlar ve bunlardan hazırlanacak formülasyonlarla ilgili çalışmalar hız kazanmıştır. Bitki probiyotikleri bitkilerin rizosfer adı verilen kök bölgesinde kolonize olarak gelişmiş besin kazanımı ve/veya biyokontrol faaliyetlerindeki potansiyel rolleri sayesinde toprak sağlığını, bitki büyümesini ve çeşitli abiyotik ve biyotik streslere karşı bitki toleransını veya bağışıklığını geliştirebilen mikroorganizmalar veya mikroorganizmalar grubudur. Bu bakterilerin çok farklı özellik gösteren (azot bağlayan, fosfat sağlayıcı, biyokontrol ajanı, strese direnç, fitohormon sentezi) suşlarıyla bitkilerin aşılanması sonucunda bitkinin kök ve sürgünlerinin büyüme ve gelişmesini direkt etkileyerek biyomasının artmasını sağlamakla birlikte ürünün veriminin ve kalitesinin artmasına da katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda özellikle de kendi doğal alanlarından elde edilecek yerel bitki probiyotik bakterilerin biyogübre formülasyonlarının hazırlanarak kullanılması son yıllarda akılcı tarım uygulamalarında oldukça önemli hale gelmiş ve yoğun bir şekilde araştırmalar yapılmaktadır. Bahsedilen bitki probiyotik formülasyonların kullanılması ile dünya nüfusunun devamlılığını sağlayabilmek için hem gıda maddelerinin hemde yem hammaddelerinin üretimine katkı sağlanarak çevre ile dost yeşil üretim yapılacaktır. Sonuç olarak tüm dünyanın sorunu olan çevre kirliğinin önlenmesi ile ekosistemin korunması sağlanmış olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bitki Probiyotikleri, Rizobakteri, Azot Fiksasyonu, Biyogübre

Doi:10.17366/uhmfd.2021.15.7

Tam Metin