Year:2023   Issue: 20   Area: BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 51

Oğuz DÜZ ORCID Icon,Ozan DÜZ ORCID Icon,Ozan KARABAŞ ORCID Icon,Senai YALÇINKAYA ORCID Icon,Mihalis Michael KUYUCU ORCID Icon

AN EVALUATION OF TECHNOLOGY AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE'S RELATIONSHIP WITH CULTURE AND ART IN TERMS OF LITERATURE

The main purpose of artificial intelligence is to create new works of art by developing the creativity of the machine. However, the idea that the pieces generated by artificial intelligence are evaluated as human imitations and do not reflect art in the true sense has become the focus of discussions. There are many different opinions on whether the works generated by artificial intelligence should be accepted as works of art and whether artificial intelligence has overtaken human artists. Aim: The aim of this study is to review and interpret the literature on artworks prepared and generated using artificial intelligence. Method: The method of the research is the interpretation of the works prepared with the use of artificial intelligence in the literature and brought to the literature. In addition, the study was expanded by making interpretative and personal approaches to the general flow of the study. Conclusion: In the context of research and studies, artificial intelligence, which is the combination of technology and art, and its artistic works have become an important topic of discussion in the art world. Artificial intelligence's contribution to the evolution of art and new perspectives has the potential to explore the limits of art and move it forward. However, whether it will completely replace human creativity and affect the value of the human touch in artworks is an important issue that needs to be explored in more depth in the future. The role and impact of artificial intelligence in the art world will be better understood through future studies and will shape the future of the art world.

Keywords: Art, Artwork, Artist Tradition, System, Production, Artificial Intelligence

Doi: 10.17366/uhmfd.2023.20.3


TEKNOLOJİ VE YAPAY ZEKÂ’NIN KÜLTÜR VE SANATLA OLAN İLİŞKİSİNİN LİTERATÜR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yapay zekânın temel amacı, makinenin yaratıcılığını geliştirerek yeni sanat eserleri ortaya çıkarmaktır. Ancak, bu yapay zekâ tarafından üretilen eserlerin insan taklidi olarak değerlendirilmesi ve gerçek anlamda sanatı yansıtmadığı düşüncesi, tartışmaların odağı haline gelmiştir. Yapay zekâ tarafından üretilen eserlerin sanat eseri olarak kabul edilip edilmeyeceği ve yapay zekânın insan sanatçıların önüne geçip geçmediği konusunda birçok farklı görüş mevcuttur. Amaç: Bu çalışmada yapay zekâ kullanılarak hazırlanan ve üretilen sanat eserlerine yönelik literatür çalışmalarının derlenmesi ve yorumlanması amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmanın yöntemini literatürde yer alan yapay zekâ kullanımı ile hazırlanan ve literatüre kazandırılan eserlerin yorumlanması şeklindedir. Ayrıca çalışmanın genel akışına yönelik olarak da yorumsal ve kişisel yaklaşımlar yapılarak çalışma genişletilmiştir. Sonuç: Yapılan araştırma ve çalışmalar bağlamında, teknoloji ve sanatın birleşimi olan yapay zekâ ve onun sanatsal çalışmaları, sanat dünyasında önemli bir tartışma konusu haline gelmiştir. Yapay zekânın sanatın evrimine ve yeni bakış açılarına katkı sağlaması, sanatın sınırlarını keşfetme ve ileriye taşıma potansiyeline sahiptir. Ancak, insan yaratıcılığının yerini tamamen alıp almayacağı ve insan dokunuşunun sanat eserlerine olan değerini etkileyip etkilemeyeceği, ileride daha derinlemesine incelenmesi gereken önemli bir konudur. Yapay zekânın sanat dünyasındaki rolü ve etkisi, ileride yapılacak çalışmalarla daha iyi anlaşılacak ve sanat dünyasının geleceğine yön verecektir.

Anahtar Kelimeler: Sanat, Eser, Sanatçı Gelenek, Sistem, Üretim, Yapay Zekâ

Doi: 10.17366/uhmfd.2023.20.3

Page Range: 39-62


55