Year:2021   Issue: 15   Area: CIVIL ENGINEERING  

0
Fahım Ahmad NOWBAHARI, Elif AĞCAKOCA
ANALYSIS AND DESIGN OF MULTI-STOREY STEEL STRUCTURES ACCORDING TO DIFFERENT METHODS IN 2018 EARTHQUAKE REGULATIONS
 
Earthquake loads are the biggest obstacle to the design of multi-storey and irregular structures in countries located in the earthquake zone and with active earthquake faults. It is a dangerous natural disaster that can result in loss of life and property depending on the intensity of the earthquake. It is important to use comprehensive and up-to-date standards and regulations for the calculation of earthquake loads. In this study, considering TBDY-2018, dynamic behavior of multi-storey steel structure with irregularity called A1 Torsional Irregularity has been investigated. For seismic load calculations, mode combination method and equivalent earthquake load method, which are linear analysis methods, were used. In a 10-storey steel structure, central inverted V braces were used and the positions of these braces were changed and a total of 4 models were produced. Structural analyzes were made using the "Etabs" program. Then, the results obtained in the two methods used were compared, and in the structural analysis of the models used, it was seen that the internal forces and displacements gave greater results when the calculations were made with the Equivalent Earthquake Load Method. In addition, it has been stated that the torsional irregularity coefficient of the structure is effective in the horizontal displacement of the structure.

Keywords: Torsional Irregularity, TBDY-2018, Central Steel Brace

Doi:10.17366/uhmfd.2021.15.9

ÇOK KATLI ÇELİK YAPILARIN 2018 DEPREM YÖNETMELİĞİNDEKİ FARKLI YÖNTEMLERE GÖRE ANALİZ VE TASARIMI
 
Deprem bölgesinde bulunan ve aktif deprem faylarına sahip olan ülkelerde çok katlı ve düzensizliği bulunan yapı tasarımının önündeki en büyük engel deprem yükleridir. Deprem şiddetine bağlı olarak, can ve mal kayıplarıyla sonuçlanabilen tehlikeli bir doğal afettir. Deprem yüklerinin hesapları için kapsamlı güncel olan standart ve yönetmeliklerin kullanılması önem arz etmektedir. Bu çalışmada TBDY-2018 (Türkiye Bina Depem Yönetmeliği 2018)dikkate alınarak, A1 Burulma Düzensizliği adı verilen düzensizliğe sahip çok katlı çelik yapıda deprem yükü etkisi altındaki dinamik davranışları incelenmiştir. Deprem yükü hesapları için doğrusal analiz yöntemlerinden mod birleştirme yöntemi ve eşdeğer deprem yükü yöntemi kullanılmıştır. 10 katlı bir çelik yapıda merkezi ters V çaprazları kullanılmış ve bu çaprazların konumları değiştirilerek toplamda 4 farklı plana sahip model üretilmiştir. Yapı analizleri “Etabs” programı kullanılarak yapılmıştır. Daha sonra, kullanılan iki farklı yöntem ile elde edilen sonuçlar karşılaştırılmış, kullanılan modellerin yapı analizlerinde, iç kuvvetlerin ve yer değiştirmelerin Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ile hesap yapıldığında daha büyük sonuç verdiği görülmüştür. Ayrıca yapının yatay yer değiştirmesinde, yapının burulma düzensizliği katsayısının etkili olduğu ifade edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Burulma Düzensizliği, TBDY-2018, Merkezi Çelik Çapraz

Doi:10.17366/uhmfd.2021.15.9

Tam Metin