Year:2021   Issue: 15   Area: CIVIL ENGINEERING  

0
Fahım Ahmad NOWBAHARI, Elif AĞCAKOCA
ANALYSIS AND DESIGN OF MULTI-STOREY STEEL STRUCTURES WITH IRRIGATION TO TORQUE ACCORDING TO 2018 EARTHQUAKE REGULATIONS
 
When observing the consequences of earthquakes, it is accepted that earthquakes are one of the most dangerous natural disasters in the world. Therefore, special engineering methods are used to explore and analyze the effects of earthquakes on structures and to design earthquake resistant structures accordingly. In applying these methods, it is important to investigate the irregularities in the carrier system correctly. There are six irregularities in the Turkish Building Earthquake Code (TBDY-2018), one of the most important of which is A1 Torsional Irregularity [TBDY 2018]. In this article, considering TBDY 2018, the dynamic behaviour of structures with different ratios of torsional irregularity in multi-storey steel structures is examined. In a 10-storey steel structure with the same purpose and size, four type models were produced using the central inverted V cross member and changing the cross positions. The Equivalent Seismic Load Method is used in the analysis. Structural analyzes were performed with the "ETABS" finite element program. As a result of these studies; The displacements obtained from the structural analysis of 4 models with different torsional irregularity coefficients due to the cross member placement in various places in 4 buildings with the same dimensions were calculated by the Equivalent Seismic Load method.

Keywords: Torsional Irregularity, TBDY-2018, Central Steel Brace

Doi:10.17366/uhmfd.2021.15.3

BURULMA DÜZENSİZLİĞİ BULUNAN ÇOK KATLI ÇELİK YAPILARIN 2018 DEPREM YÖNETMELİĞİNE GÖRE ANALİZ VE TASARIMI
 
Depremlerin yarattığı sonuçlar incelendiğinde, depremlerin dünyanın en tehlikeli doğal afetlerinden biri olduğu kabul edilmektedir. Bu sebeple, depremlerin yapılara olan etkilerini incelemek, analiz etmek ve bu doğrultuda depreme dayanıklı yapılar tasarlayabilmek için özel mühendislik yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin uygulanmasında, taşıyıcı sistemde bulunan düzensizliklerin doğru bir şekilde analiz edilmesi büyük önem teşkil etmektedir. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018)’de 6 adet düzensizlik bulunmakta bunlardan en önemli olanlardan bir tanesi A1 Burulma Düzensizliği’dir [TBDY 2018]. Bu makalede TBDY 2018 dikkate alınarak, çok katlı çelik yapılarda farklı oranda burulma düzensizliğine sahip yapıların dinamik davranışları incelenmiştir. Kullanım amacı ve boyutu aynı olan 10 katlı bir çelik yapıda, merkezi ters V çapraz elemanı kullanarak ve çapraz konumları değiştirilerek 4 farklı model üretilmiştir. Üretilen bu modellerin analizini gerçekleştirmek için TBDY-2018’de bulunan Eşdeğer Deprem Yükü Yönteminden yararlanılmıştır. Yapı analizleri “Etabs” sonlu eleman programı kullanılarak yapılmıştır. Yapılan bu çalışmaların neticesinde; aynı boyutlara sahip 4 yapıda, farklı yerlere yerleştirilen çapraz eleman yerleşiminden dolayı farklı burulma düzensizliği katsayılarına sahip olan 4 adet modelin yapı analizlerinden elde edilen yer değiştirmeler, Eşdeğer Deprem Yükü yöntemi ile hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Burulma Düzensizliği, TBDY-2018, Merkezi Çelik Çapraz

Doi:10.17366/uhmfd.2021.15.3

Tam Metin