Year:2021   Issue: 15   Area: CIVIL ENGINEERING  

0
Muhammet Zeki ÖZYURT
THE EFFECT OF PLACEMENT OF L-TYPE SHEAR WALLS IN RC STRUCTURES ON STRUCTURAL BEHAVIOR
 
Aim: In this study; In this study, it was investigated how the symmetrical and different positions of the L-type shear walls on the floor plan affect the structural behavior in the reinforced concrete residential and office buildings with a symmetrical structural system. Method: In the study, three different carrier system types were created for a symmetrical reinforced concrete structure with 5 floors (ground floor + 4 normal floors), according to the shear wall layouts, and on a total of 12 different models (ground floor heights of 2.5 m, 3.0 m, 4.0 m and 5 m) was examined. Results: It was determined that as the ground floor height increased, the natural vibration period, soft floor irregularity coefficient and peak displacement value also increased in all models examined in the study. It has been observed that the natural vibration period is greater when the shear walls are located at the corners of the outer axles than if they are located in the middle of the outer axles and in the inner axles. It has been observed that in all cases of ground floor height, the number of soft floor irregularities in the corner shear wall layout model on the outer axes is approximately 0.2% higher than in the Type 2 situation. Conclusion: In this study, for the 5-storey reinforced concrete structures used for workplace and residential purposes, whose structural system is determined symmetrically so that torsional irregularity does not occur, the results obtained by changing the placement of L-section shear walls in the plan, drew attention to the fact that the position of the shear wall affects the structural behavior. For buildings with a ground floor height less than or equal to the normal floors, the most appropriate shear wall placement is when the shear walls are on the outer axes and in the corner. For buildings with a ground floor height higher than normal floors, the most appropriate shear wall placement takes place on the inner axes of the building.

Keywords: L Type Shear, RC Structure, Equivalent Earthquake Load Method, Ground Floor Height

Doi:10.17366/uhmfd.2021.15.4

BETONARME YAPILARDA L TİPİ PERDELERİN PLANDAKİ YERLEŞİMİNİN YAPISAL DAVRANIŞA ETKİSİ
 
Amaç: Bu çalışmada; taşıyıcı sistemi simetrik betonarme konut ve işyeri binasında, L tipi perdelerin kat planında simetrik ve farklı konumlarda olması durumlarının yapısal davranışı nasıl etkilediği araştırılmıştır. Yöntem: Çalışmada 5 katlı (zemin kat + 4 normal kat) simetrik bir betonarme yapı için perde yerleşimlerine göre üç farklı taşıyıcı sistem tipi oluşturulmuş ve aynı zamanda zemin kat yükseklikleri 2,5 m, 3,0 m, 4,0 m ve 5 m olmak üzere 12 farklı model üzerinde inceleme yapılmıştır. Bulgular: Zemin kat yüksekliği artıkça, çalışmada incelenen bütün modellerde doğal titreşim periyodu, yumuşak kat düzensizliği katsayısı ve tepe noktası yer değiştirmesi değerinin de arttığı saptanmıştır. Perdelerin dış akslarda köşede bulunması durumun da, dış akslarda ortada ve iç akslarda bulunması durumlarına göre doğal titreşim periyodunun daha büyük olduğu görülmüştür. Zemin kat yüksekliğinin tüm durumlarında dış akslarda köşede perde yerleşimi modelinde yumuşak kat düzensizliği kat sayısının Tip2 durumuna göre yaklaşık olarak %0,2 oranında daha yüksek çıktığı gözlemlenmiştir. Sonuç: Bu çalışmada, burulma düzensizliği oluşmayacak şekilde taşıyıcı sistemi simetrik olarak belirlenen 5 katlı işyeri ve konut amaçlı kullanılan betonarme yapılar için, L kesitli perdelerin plandaki yerleşimleri değiştirilerek elde edilen sonuçlarla, perde konumunun yapısal davranışı etkilediğine dikkat çekmiştir. Zemin kat yüksekliği normal katlardan daha az veya eşit olan yapılar için en uygun perde yerleşimi, perdelerin dış akslarda ve köşede olması durumudur. Zemin kat yüksekliği normal katlardan daha fazla olan yapılar için ise en uygun perde yerleşimi yapının iç akslarında gerçekleşmektedir.

Anahtar Kelimeler: L Tipi Perde, Betonarme Yapı, Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi, Zemin Kat Yüksekliği

Doi:10.17366/uhmfd.2021.15.4

Tam Metin